MENU

太阳能

为了在家使用太阳能面板所产生的直流电或将其回送至电力公司的电源系统,需要将直流电转换成交流电的功率调节器。
太阳能
太阳能

转换电路示例

Type Single-phase
inverter
2-level
inverter
NPC 3-level
inverter
A-NPC 3-level
with RB-IGBT
Circuit Single-phase inverter 转换电路示例 2-level inverter 转换电路示例 NPC 3-level inverter 转换电路示例 A-NPC 3-level with RB-IGBT 转换电路示例
Device IGBT:600V IGBT:1200V IGBT:600V IGBT:1200V
+600V(RB-IGBT)
Output
Voltage
IGBT:600V Voltage IGBT:1200V Voltage IGBT:600V Voltage IGBT:1200V Voltage
Capacity < 10kW > 10kW > 10kW > 10kW

太阳能变频器用IGBT模块

表1. 2电平变频器

2 level topology (condition: Vdc rating = 450V, Vdc max = 850V)

PCS Device rating IGBT V series IGBT X series Number of
parallel
10kW 1200V/40A   FGW40XS120C 1
15kW 1200V/50A 6MBI50VA-120-50
6MBI50VW-120-50
  1
20kW 1200V/75A 2MBI75VA-120-50
6MBI75VA-120-50
6MBI75VW-120-50
FGW75XS120C 1
30kW 1200V/100A 2MBI100VA-120-50
6MBI100VA-120-50
6MBI100VW-120-50
6MBI100VB-120-50
6MBI100VX-120-50
2MBI100XAA120-50
6MBI100XAE120-50
6MBI100XBA120-50
6MBI100XXA120-50
1
1200V/150A 2MBI150VA-120-50
2MBI150VB-120-50
6MBI150VB-120-50
6MBI150VX-120-50
2MBI150XAA120-50
6MBI150XBA120-50
6MBI150XXA120-50
1
50kW 1200V/180A 6MBI180VB-120-50
6MBI180VX-120-50
  1
1200V/200A 2MBI200VB-120-50
2MBI200VH-120-50
2MBI200XBE120-50
2MBI200XAA120-50
6MBI200XBA120-50
6MBI200XBE120-50
6MBI200XXA120-50
6MBI200XXE120-50
1
1200V/300A 2MBI300VD-120-50
2MBI300VH-120-50
2MBI300VE-120-50
2MBI300VN-120-50
2MBI300XBE120-50
2MBI300XHA120-50
2MBI300XNA120-50
1
100kW 1200V/450A 2MBI450VH-120-50
2MBI450VE-120-50
2MBI450VN-120-50
2MBI450XEE120-50
2MBI450XHA120-50
2MBI450XNA120-50
1
125kW 1200V/600A 2MBI600VE-120-50
2MBI600VN-120-50
2MBI600VXA-120E-50
2MBI600XDE120-50
2MBI600XHA120-50
2MBI600XEE120-50
2MBI600XNG120-50
1
250kW 1200V/900A 2MBI900VXA-120E-50
2MBI900VXA-120P-50
2MBI900XXA120P-50 1
1200V/1200A   2MBI1200XXE120P-50 1
1200V/1400A 2MBI1400VXB-120E-50
2MBI1400VXB-120P-50
2MBI1400XXB120P-50 1
500kW 1200V/900A x 2p 2MBI900VXA-120E-50
2MBI900VXA-120P-50
2MBI900XXA120P-50 2
1200V/1800A   2MBI1800XXF120P-50 1
1200V/1200A x 2p   2MBI1200XXE120P-50 2
1200V/1400A x2p 2MBI1400VXB-120E-50
2MBI1400VXB-120P-50
2MBI1400XXB120P-50 2
1000kW 1200V/900A x 4p 2MBI900VXA-120E-50
2MBI900VXA-120P-50
2MBI900XXA120P-50 4
1200V/1200A x 4p   2MBI1200XXE120P-50 4
1200V/1400A x 4p 2MBI1400VXB-120E-50
2MBI1400VXB-120P-50
2MBI1400XXB120P-50 4

NEW 新产品

UP 更新

UD 开发中

表2. NPC 3电平变频器

A-NPC 3 level topology (condition: Vdc rating = 450V, Vdc max = 850V)

PCS Device rating IGBT V series Number of
parallel
15kW 1200V/50A 12MBI50VN-120-50 1
12MBI50VX-120-50 1
20kW 1200V/75A 12MBI75VN-120-50 1
12MBI75VX-120-50 1
30kW 1200V/100A 12MBI100VN-120-50 1
12MBI100VX-120-50 1
50kW 1200V/300A
1200V/340A
4MBI300VG-120R-50 1
4MBI340VF-120R-50 1
100kW 1200V/400A
1200V/450A
4MBI400VF-120R-50 1
4MBI450VB-120R1-50 1
2MBI450VH-120-50
2MBI450VH-120F-50
1
125kW 1200V/300A ×2p
1200V/650A
4MBI300VG-120R-50 2
4MBI650VB-120R1-50 1
250kW 1200V/300A ×4p
1200V/900A
1200V/600A (for 1500VDC)
4MBI300VG-120R-50 4
4MBI900VB-120R1-50 1
4MBI900VB-120RA-50 1
4MBI600VC-120-50 1
500kW 1200V/900A ×2p
1200V/600A ×2p (for 1500VDC)
4MBI900VB-120R1-50 2
4MBI900VB-120RA-50 2
4MBI600VC-120-50 2
1000kW 1200V/900A ×4p
1200V/600A ×4p (for 1500VDC)
4MBI900VB-120R1-50 4
4MBI900VB-120RA-50 4
4MBI600VC-120-50 4

NEW 新产品

UP 更新

UD 开发中

PAGE TOP