MENU

空调

空调是制冷供暖装置。电路结构由室内机和室外机部分组成。
室内机装有控制室内风量的风扇电动机,
室外机装有压缩制冷剂的压缩机电动机。
各电动机通过功率设备组成的变频器电路进行控制。
以下介绍室外机中最适合使用的富士电机半导体。
空调

空调室外机用IGBT模块

高压变频器用IGBT模块

制冷额定能力 元件额定 V系列 X系列
HP IPM IGBT模块 IPM IGBT模块
1 600V/10A
or
650V/10A
  7MBR10VKC060-50
7MBR10VKA060-50
  7MBR10XKC065-50
7MBR10XKA065-50
2.5 600V/15A
or
650V/15A
6MBP15VSG060-50 7MBR15VKC060-50
7MBR15VKA060-50
6MBP15XSD060-50
6MBP15XSF060-50
7MBR15XKC065-50
7MBR15XKA065-50
5 600V/20A
or
650V/20A
6MBP20VAA060-50 7MBR20VKC060-50
7MBR20VKA060-50
6MBP20XSD060-50
6MBP20XSF060-50
7MBR20XKC065-50
7MBR20XKA065-50
7.5 600V/30A
or
650V/30A
6MBP30VAA060-50 7MBR30VKC060-50
7MBR30VKA060-50
6MBP30XSD060-50
6MBP30XSF060-50
6MBP35XSD060-50
6MBP35XSF060-50
7MBR30XKC065-50
7MBR30XKA065-50
15 600V/50A
or
650V/50A
6MBP50VAA060-50
6MBP50VBA060-50
6MBP50VFN060-50
7MBP50VFN060-50
6MBP50VDA060-50
7MBP50VDA060-50
7MBR50VKD060-50
7MBR50VKB060-50
7MBR50VA060-50
7MBR50VP060-50
7MBR50VY060-50
6MBI50VA-060-50
6MBI50VW-060-50
6MBP50XTA065-50
6MBP50XTC065-50
7MBR50XKD065-50
7MBR50XKB065-50
7MBR50XPA065-50
7MBR50XMA065-50
7MBR50XWA065-50
7MBR50XYA065-50
20 600V/75A
or
650V/75A
6MBP75VBA060-50
6MBP75VFN060-50
7MBP75VFN060-50
6MBP75VDA060-50
7MBP75VDA060-50
7MBR75VB060-50
7MBR75VP060-50
7MBR75VY060-50
6MBI75VA-060-50
6MBI75VW-060-50
6MBP75XTA065-50
6MBP75XTC065-50
7MBR75XMA065-50
7MBR75XNA065-50
7MBR75XPA065-50
7MBR75XWA065-50
7MBR75XXA065-50
7MBR75XYA065-50
30 600V/100A
or
650V/100A
6MBP100VFN060-50
7MBP100VFN060-50
6MBP100VDA060-50
7MBP100VDA060-50
6MBP100VDN060-50
7MBP100VDN060-50
7MBR100VP060-50
7MBR100VB060-50
7MBR100VR060-50
7MBR100VZ060-50
6MBI100VA-060-50
6MBI100VW-060-50
  7MBR100XNA065-50
7MBR100XPE065-50
7MBR100XRA065-50
7MBR100XXA065-50
7MBR100XYE065-50
7MBR100XZA065-50
40 600V/150A
or
650V/150A
6MBP150VDA060-50
7MBP150VDA060-50
6MBP150VDN060-50
7MBP150VDN060-50
7MBR150VR060-50
7MBR150VZ060-50
6MBI150VB-060-50
6MBI150VX-060-50
  7MBR150XNA065-50
7MBR150XRA065-50
7MBR150XRE065-50
7MBR150XXA065-50
7MBR150XZA065-50
60 600V/200A 6MBP200VDA060-50
7MBP200VDA060-50
6MBP200VDN060-50
7MBP200VDN060-50
6MBP200VEA060-50
7MBP200VEA060-50
     

NEW 新产品

UP 更新

UD 开发中

PAGE TOP