IGBT模块 6-Pack

6-Pack是将3相变频器电路集成到1个模块上的产品,能够紧凑地设计主电路。
模块端子与印刷电路板的连接方面,有钎焊和无焊两种。
EconoPACK™+ 将DC输入和AC输出端子分离在两侧,能够紧凑地设计大容量3相变频器电路。

6-Pack EconoPACK™ 1200V级

第7代 X系列

※点击产品图像即可查看等效电路图。

Package Ic 1200V
X series

M669

Solder pins
100A 6MBI100XAE120-50

M668

Solder pins
100A 6MBI100XBA120-50
150A 6MBI150XBA120-50
200A 6MBI200XBA120-50
6MBI200XBE120-50
250A 6MBI250XRBE120-50

M648

Press fit pins
100A 6MBI100XXA120-50
150A 6MBI150XXA120-50
200A 6MBI200XXA120-50
6MBI200XXE120-50
250A 6MBI250XRXE120-50

:新产品

:更新

:开发中

注1: EconoPACK™为Infineon Technologies公司的注册商标。

 

6-Pack EconoPACK™ 600V、1200V、1700V级

第6代 V系列

※点击产品图像即可查看等效电路图。

Package Ic 600V 1200V 1700V
V series V series V series

M636
50A 6MBI50VA-060-50 6MBI50VA-120-50  
75A 6MBI75VA-060-50 6MBI75VA-120-50  
100A 6MBI100VA-060-50 6MBI100VA-120-50  

M633
100A   6MBI100VB-120-50  
150A 6MBI150VB-060-50 6MBI150VB-120-50  
180A   6MBI180VB-120-50  
    6MBI180VB-120-55  

M647
50A 6MBI50VW-060-50 6MBI50VW-120-50  
75A 6MBI75VW-060-50 6MBI75VW-120-50  
100A 6MBI100VW-060-50 6MBI100VW-120-50  

M648
100A   6MBI100VX-120-50
6MBI100VX-120-80
6MBI100VX-170-50
6MBI100VX-170-80
150A 6MBI150VX-060-50
6MBI150VX-060-80
6MBI150VX-120-50
6MBI150VX-120-80
 
180A   6MBI180VX-120-50
6MBI180VX-120-80
6MBI180VX-120-55
6MBI180VX-120-85
 

:新产品

:更新

:开发中

注1: EconoPACK™为Infineon Technologies公司的注册商标。
注2: 6MBI180VB-120-55、6MBI180VX-120-55使用低热阻封装
注3: ”-80”,”-85”: 相对于”-50”,”-55”将作为高导热体的TIM(Thermal-Interface-Material,热界面材料)涂布至模块底面。

 

6-pack EconoPACK™+ 1200V、1700V级

第6代 V系列

※点击产品图像即可查看等效电路图。

Package Ic 1200V 1700V
V series V series

M629
225A 6MBI225V-120-50  
300A 6MBI300V-120-50
6MBI300V-120-80
6MBI300V-170-50
450A 6MBI450V-120-50 6MBI450V-170-50
6MBI450V-170-80
550A 6MBI550V-120-50  

:新产品

:更新

:开发中

注: EconoPACK™+为Infineon Technologies公司的注册商标。