EV、HEV用IGBT模块

采用直接水冷铜散热片基础结构、实现了高功率密度和小型封装的EV、HEV用IGBT模块
产品中分别内置有6个IGBT和FWD。此外,还内置有用于检测温度的热敏电阻。

EV、HEV用IGBT模块 750V级

EV、HEV用IGBT模块(6MBI800XV-075V-01)的新产品信息  PDF 

※点击产品图像即可查看等效电路图。

VCE(sat): at Tvj=25°C, Chip

Package Device type VCES
Volt
IC(Cont)
Amps.
IC(Peak)
Amps.
VCE(sat)
Typ. Volts
VF
Typ. Volts
Net mass Grams

M653
6MBI800XV-075V-01 750 570 1600 1.45 (IC=800A) 1.50 (IF=800A) 560g

:新产品

:更新

:开发中